ಈ ಕಗ್ಗ ನಿನಗೆ ಓ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ...Most of the truths that you know, but still need a regular refreshing... Browse through DVG's 'Mankutimmana Kagga', there is also a very good audio commentary in the web from Chinmaya Mission's Swami Brahmananda in Kannada.


ಜೀವನವಿದು ಜಾತ್ರೆ ಮನವೆಲ್ಲಲಮಾರಿಯೋ|
ಆಧ್ಯಾತ್ಮವ ಹುಡುಕುತಲಾತ್ಮ ಹುತಾತ್ಮವಾಗುತಿಹುದಂತೆ||
ಮನದ ಮೂಡಿಗೆ ಪೆಗ್ಗ ನೀಡಲಿದೊ ಗುಂಡನ ಕಗ್ಗ|
ಐಡಿಯನರೆನ್ ತಿಳಿಪೇಳಲು ಓದರಿಯೊ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ||

ಮಂಕುತಿಮ್ಮರಿಗೆ,
ಜಾಣತಿಮ್ಮ,
IdeaNaren.

Comments

Popular Posts