ಇದು ಎಂಥಾ ಸ್ಲೇಟು ನೋಡಯ್ಯಾ...

[Edited at http://www.e-slate.in]

ಇದು ಎಂಥಾ ಸ್ಲೇಟು ನೋಡಯ್ಯಾ... ಯಾ...
ಇದು ಎಂಥಾ ಸ್ಲೇಟು ನೋಡಯ್ಯಾ... ಯಾ...

ಗೀಚೋಕೆ ಸುಲಭ, typeನಲ್ಲೇ ಅ, ಆ, ಅ...
ಕನ್ನಡ engliಷು cocktailನ ಸ್ಟೈಲು ನೋಡಯ್ಯಾ...

ಇದು ಎಂಥಾ ಸ್ಲೇಟು ನೋಡಯ್ಯಾ... ಯಾ...

ತುಂಡಾಗದ್ ಬಳಪ, ಅಗಿಯೊಲ್ಲ sonಗಣಪ,
F12 ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೇನೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ನೋಡಯ್ಯಾ...

ಇದು ಎಂಥಾ ಸ್ಲೇಟು ನೋಡಯ್ಯಾ... ಯಾ...

ರಾಂಪುರದ ಗ್ಯಾಂಗು, ಸ್ಲೇಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಂಗು,
ಸ್ಕೆಚ್ಗೆಲ್ಲಾ e-ಸ್ಲೇಟೇ ಸ್ಪಾಟು ನೋಡಯ್ಯಾ...

ಇದು ಎಂಥಾ ಸ್ಲೇಟು ನೋಡಯ್ಯಾ... ಯಾ...
ಇದೆಂಥ e-ಸ್ಲೇಟು ಗೀಚಿ ನೋಡಯ್ಯಾ...


Good news for Kannadigas! Technological revolution didn't force us to forget and abandon our old loving 'slate'.

Now, we have our 'slate' back at http://www.e-slate.in, with the emotional support from 'eKannadiga' gang (http://www.ekannadiga.com). Go and enjoy your 'geeching'!


ಬಳಪದ ಮೇಷ್ಟ್ರು,
IdeaNaren!

Comments

Popular Posts