ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ~ Blogging In Kannada

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ಧಿ!

ಗೂಗಲ್ ನ blogger/blogspot ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೀಚುವುದಿದ್ದರೆ,
http://www.kannadaslate.com or http://www.googlekannada.com ಗೆ
ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಗೀಚಬಹುದು!

ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=58226

ಗೀಚ್ ing
ಐಡಿಯಾ ನರೆನ್

Comments

ಪುಟ್ಟ said…
ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದಿರ!!
Anonymous said…
Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

Popular Posts